| English | 简体中文 |

20. 有效的括号

题目描述

给定一个只包括 '('')''{''}''['']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。

有效字符串需满足:

  1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
  2. 左括号必须以正确的顺序闭合。

 

示例 1:

输入:s = "()"
输出:true

示例 2:

输入:s = "()[]{}"
输出:true

示例 3:

输入:s = "(]"
输出:false

示例 4:

输入:s = "([)]"
输出:false

示例 5:

输入:s = "{[]}"
输出:true

 

提示:

  • 1 <= s.length <= 104
  • s 仅由括号 '()[]{}' 组成

相关话题

相似题目