| English | 简体中文 |

1748. 唯一元素的和

题目描述

给你一个整数数组 nums 。数组中唯一元素是那些只出现 恰好一次 的元素。

请你返回 nums 中唯一元素的  。

 

示例 1:

输入:nums = [1,2,3,2]
输出:4
解释:唯一元素为 [1,3] ,和为 4 。

示例 2:

输入:nums = [1,1,1,1,1]
输出:0
解释:没有唯一元素,和为 0 。

示例 3 :

输入:nums = [1,2,3,4,5]
输出:15
解释:唯一元素为 [1,2,3,4,5] ,和为 15 。

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 100
  • 1 <= nums[i] <= 100

相关话题

相似题目