| English | 简体中文 |

713. 乘积小于K的子数组

题目描述

给定一个正整数数组 nums和整数 k

请找出该数组内乘积小于 k 的连续的子数组的个数。

 

示例 1:

输入: nums = [10,5,2,6], k = 100
输出: 8
解释: 8个乘积小于100的子数组分别为: [10], [5], [2], [6], [10,5], [5,2], [2,6], [5,2,6]。
需要注意的是 [10,5,2] 并不是乘积小于100的子数组。

示例 2:

输入: nums = [1,2,3], k = 0
输出: 0

 

提示: 

  • 1 <= nums.length <= 3 * 104
  • 1 <= nums[i] <= 1000
  • 0 <= k <= 106

相关话题

相似题目