| English | 简体中文 |

137. 只出现一次的数字 II

题目描述

给你一个整数数组 nums ,除某个元素仅出现 一次 外,其余每个元素都恰出现 三次 。请你找出并返回那个只出现了一次的元素。

 

示例 1:

输入:nums = [2,2,3,2]
输出:3

示例 2:

输入:nums = [0,1,0,1,0,1,99]
输出:99

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 3 * 104
  • -231 <= nums[i] <= 231 - 1
  • nums 中,除某个元素仅出现 一次 外,其余每个元素都恰出现 三次

 

进阶:你的算法应该具有线性时间复杂度。 你可以不使用额外空间来实现吗?

相关话题

相似题目