| English | 简体中文 |

540. 有序数组中的单一元素

题目描述

给你一个仅由整数组成的有序数组,其中每个元素都会出现两次,唯有一个数只会出现一次。

请你找出并返回只出现一次的那个数。

你设计的解决方案必须满足 O(log n) 时间复杂度和 O(1) 空间复杂度。

 

示例 1:

输入: nums = [1,1,2,3,3,4,4,8,8]
输出: 2

示例 2:

输入: nums =  [3,3,7,7,10,11,11]
输出: 10

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 105
  • 0 <= nums[i] <= 105

相关话题

相似题目