| English | 简体中文 |

剑指 Offer 56 - I. 数组中数字出现的次数

题目描述

一个整型数组 nums 里除两个数字之外,其他数字都出现了两次。请写程序找出这两个只出现一次的数字。要求时间复杂度是O(n),空间复杂度是O(1)。

 

示例 1:

输入:nums = [4,1,4,6]
输出:[1,6] 或 [6,1]

示例 2:

输入:nums = [1,2,10,4,1,4,3,3]
输出:[2,10] 或 [10,2]

 

限制:

  • 2 <= nums.length <= 10000

 

相关话题

相似题目