| English | 简体中文 |

剑指 Offer 56 - II. 数组中数字出现的次数 II

题目描述

在一个数组 nums 中除一个数字只出现一次之外,其他数字都出现了三次。请找出那个只出现一次的数字。

 

示例 1:

输入:nums = [3,4,3,3]
输出:4

示例 2:

输入:nums = [9,1,7,9,7,9,7]
输出:1

 

限制:

  • 1 <= nums.length <= 10000
  • 1 <= nums[i] < 2^31

 

相关话题

相似题目