| English | 简体中文 |

581. 最短无序连续子数组

题目描述

给你一个整数数组 nums ,你需要找出一个 连续子数组 ,如果对这个子数组进行升序排序,那么整个数组都会变为升序排序。

请你找出符合题意的 最短 子数组,并输出它的长度。

 

示例 1:

输入:nums = [2,6,4,8,10,9,15]
输出:5
解释:你只需要对 [6, 4, 8, 10, 9] 进行升序排序,那么整个表都会变为升序排序。

示例 2:

输入:nums = [1,2,3,4]
输出:0

示例 3:

输入:nums = [1]
输出:0

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 104
  • -105 <= nums[i] <= 105

 

进阶:你可以设计一个时间复杂度为 O(n) 的解决方案吗?

相关话题

相似题目