| English | 简体中文 |

1480. 一维数组的动态和

题目描述

给你一个数组 nums 。数组「动态和」的计算公式为:runningSum[i] = sum(nums[0]…nums[i])

请返回 nums 的动态和。

 

示例 1:

输入:nums = [1,2,3,4]
输出:[1,3,6,10]
解释:动态和计算过程为 [1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4] 。

示例 2:

输入:nums = [1,1,1,1,1]
输出:[1,2,3,4,5]
解释:动态和计算过程为 [1, 1+1, 1+1+1, 1+1+1+1, 1+1+1+1+1] 。

示例 3:

输入:nums = [3,1,2,10,1]
输出:[3,4,6,16,17]

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 1000
  • -10^6 <= nums[i] <= 10^6

相关话题

相似题目