| English | 简体中文 |

303. 区域和检索 - 数组不可变

题目描述

给定一个整数数组  nums,处理以下类型的多个查询:

  1. 计算索引 left 和 right (包含 leftright)之间的 nums 元素的 ,其中 left <= right

实现 NumArray 类:

  • NumArray(int[] nums) 使用数组 nums 初始化对象
  • int sumRange(int i, int j) 返回数组 nums 中索引 left 和 right 之间的元素的 总和 ,包含 left 和 right 两点(也就是 nums[left] + nums[left + 1] + ... + nums[right] )

 

示例 1:

输入:
["NumArray", "sumRange", "sumRange", "sumRange"]
[[[-2, 0, 3, -5, 2, -1]], [0, 2], [2, 5], [0, 5]]
输出:
[null, 1, -1, -3]

解释:
NumArray numArray = new NumArray([-2, 0, 3, -5, 2, -1]);
numArray.sumRange(0, 2); // return 1 ((-2) + 0 + 3)
numArray.sumRange(2, 5); // return -1 (3 + (-5) + 2 + (-1)) 
numArray.sumRange(0, 5); // return -3 ((-2) + 0 + 3 + (-5) + 2 + (-1))

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 104
  • -105 <= nums[i] <= 105
  • 0 <= i <= j < nums.length
  • 最多调用 104sumRange 方法

相关话题

相似题目