| English | 简体中文 |

剑指 Offer II 010. 和为 k 的子数组

题目描述

给定一个整数数组和一个整数 k请找到该数组中和为 k 的连续子数组的个数。

 

示例 1:

输入:nums = [1,1,1], k = 2
输出: 2
解释: 此题 [1,1] 与 [1,1] 为两种不同的情况

示例 2:

输入:nums = [1,2,3], k = 3
输出: 2

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 2 * 104
  • -1000 <= nums[i] <= 1000
  • -107 <= k <= 107

 

注意:本题与主站 560 题相同: https://leetcode-cn.com/problems/subarray-sum-equals-k/

相关话题

相似题目