| English | 简体中文 |

665. 非递减数列

题目描述

给你一个长度为 n 的整数数组 nums ,请你判断在 最多 改变 1 个元素的情况下,该数组能否变成一个非递减数列。

我们是这样定义一个非递减数列的: 对于数组中任意的 i (0 <= i <= n-2),总满足 nums[i] <= nums[i + 1]

 

示例 1:

输入: nums = [4,2,3]
输出: true
解释: 你可以通过把第一个 4 变成 1 来使得它成为一个非递减数列。

示例 2:

输入: nums = [4,2,1]
输出: false
解释: 你不能在只改变一个元素的情况下将其变为非递减数列。

 

提示:

  • n == nums.length
  • 1 <= n <= 104
  • -105 <= nums[i] <= 105

相关话题

相似题目