| English | 简体中文 |

283. 移动零

题目描述

给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。

请注意 ,必须在不复制数组的情况下原地对数组进行操作。

 

示例 1:

输入: nums = [0,1,0,3,12]
输出: [1,3,12,0,0]

示例 2:

输入: nums = [0]
输出: [0]

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 104
  • -231 <= nums[i] <= 231 - 1

 

进阶:你能尽量减少完成的操作次数吗?

相关话题

相似题目