| English | 简体中文 |

453. 最小操作次数使数组元素相等

题目描述

给你一个长度为 n 的整数数组,每次操作将会使 n - 1 个元素增加 1 。返回让数组所有元素相等的最小操作次数。

 

示例 1:

输入:nums = [1,2,3]
输出:3
解释:
只需要3次操作(注意每次操作会增加两个元素的值):
[1,2,3]  =>  [2,3,3]  =>  [3,4,3]  =>  [4,4,4]

示例 2:

输入:nums = [1,1,1]
输出:0

 

提示:

  • n == nums.length
  • 1 <= nums.length <= 105
  • -109 <= nums[i] <= 109
  • 答案保证符合 32-bit 整数

相关话题

相似题目