| English | 简体中文 |

88. 合并两个有序数组

题目描述

给你两个有序整数数组 nums1 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 使 nums1 成为一个有序数组。

初始化 nums1nums2 的元素数量分别为 mn 。你可以假设 nums1 的空间大小等于 m + n,这样它就有足够的空间保存来自 nums2 的元素。

 

示例 1:

输入:nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3, nums2 = [2,5,6], n = 3
输出:[1,2,2,3,5,6]

示例 2:

输入:nums1 = [1], m = 1, nums2 = [], n = 0
输出:[1]

 

提示:

  • nums1.length == m + n
  • nums2.length == n
  • 0 <= m, n <= 200
  • 1 <= m + n <= 200
  • -109 <= nums1[i], nums2[i] <= 109

相关话题

相似题目