| English | 简体中文 |

643. 子数组最大平均数 I

题目描述

给你一个由 n 个元素组成的整数数组 nums 和一个整数 k

请你找出平均数最大且 长度为 k 的连续子数组,并输出该最大平均数。

任何误差小于 10-5 的答案都将被视为正确答案。

 

示例 1:

输入:nums = [1,12,-5,-6,50,3], k = 4
输出:12.75
解释:最大平均数 (12-5-6+50)/4 = 51/4 = 12.75

示例 2:

输入:nums = [5], k = 1
输出:5.00000

 

提示:

  • n == nums.length
  • 1 <= k <= n <= 105
  • -104 <= nums[i] <= 104

相关话题

相似题目