| English | 简体中文 |

85. 最大矩形

题目描述

给定一个仅包含 01 、大小为 rows x cols 的二维二进制矩阵,找出只包含 1 的最大矩形,并返回其面积。

 

示例 1:

输入:matrix = [["1","0","1","0","0"],["1","0","1","1","1"],["1","1","1","1","1"],["1","0","0","1","0"]]
输出:6
解释:最大矩形如上图所示。

示例 2:

输入:matrix = []
输出:0

示例 3:

输入:matrix = [["0"]]
输出:0

示例 4:

输入:matrix = [["1"]]
输出:1

示例 5:

输入:matrix = [["0","0"]]
输出:0

 

提示:

  • rows == matrix.length
  • cols == matrix[0].length
  • 1 <= row, cols <= 200
  • matrix[i][j]'0''1'

相关话题

相似题目