| English | 简体中文 |

485. 最大连续 1 的个数

题目描述

给定一个二进制数组 nums , 计算其中最大连续 1 的个数。

 

示例 1:

输入:nums = [1,1,0,1,1,1]
输出:3
解释:开头的两位和最后的三位都是连续 1 ,所以最大连续 1 的个数是 3.

示例 2:

输入:nums = [1,0,1,1,0,1]
输出:2

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 105
  • nums[i] 不是 0 就是 1.

相关话题

相似题目