| English | 简体中文 |

1004. 最大连续1的个数 III

题目描述

给定一个二进制数组 nums 和一个整数 k,如果可以翻转最多 k0 ,则返回 数组中连续 1 的最大个数

 

示例 1:

输入:nums = [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0], K = 2
输出:6
解释:[1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1]
粗体数字从 0 翻转到 1,最长的子数组长度为 6。

示例 2:

输入:nums = [0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1], K = 3
输出:10
解释:[0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1]
粗体数字从 0 翻转到 1,最长的子数组长度为 10。

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 105
  • nums[i] 不是 0 就是 1
  • 0 <= k <= nums.length

相关话题

相似题目