| English | 简体中文 |

229. 求众数 II

题目描述

给定一个大小为 的整数数组,找出其中所有出现超过 ⌊ n/3 ⌋ 次的元素。

 

 

示例 1:

输入:[3,2,3]
输出:[3]

示例 2:

输入:nums = [1]
输出:[1]

示例 3:

输入:[1,1,1,3,3,2,2,2]
输出:[1,2]

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 5 * 104
  • -109 <= nums[i] <= 109

 

进阶:尝试设计时间复杂度为 O(n)、空间复杂度为 O(1)的算法解决此问题。

相关话题

相似题目