| English | 简体中文 |

978. 最长湍流子数组

题目描述

A 的子数组 A[i], A[i+1], ..., A[j] 满足下列条件时,我们称其为湍流子数组

  • 若 i <= k < j,当 k 为奇数时, A[k] > A[k+1],且当 k 为偶数时,A[k] < A[k+1]
  • 若 i <= k < j,当 k 为偶数时,A[k] > A[k+1] ,且当 k 为奇数时, A[k] < A[k+1]

也就是说,如果比较符号在子数组中的每个相邻元素对之间翻转,则该子数组是湍流子数组。

返回 A 的最大湍流子数组的长度

 

示例 1:

输入:[9,4,2,10,7,8,8,1,9]
输出:5
解释:(A[1] > A[2] < A[3] > A[4] < A[5])

示例 2:

输入:[4,8,12,16]
输出:2

示例 3:

输入:[100]
输出:1

 

提示:

  1. 1 <= A.length <= 40000
  2. 0 <= A[i] <= 10^9

相关话题

相似题目