| English | 简体中文 |

300. 最长递增子序列

题目描述

给你一个整数数组 nums ,找到其中最长严格递增子序列的长度。

子序列 是由数组派生而来的序列,删除(或不删除)数组中的元素而不改变其余元素的顺序。例如,[3,6,2,7] 是数组 [0,3,1,6,2,2,7] 的子序列。

 

示例 1:

输入:nums = [10,9,2,5,3,7,101,18]
输出:4
解释:最长递增子序列是 [2,3,7,101],因此长度为 4 。

示例 2:

输入:nums = [0,1,0,3,2,3]
输出:4

示例 3:

输入:nums = [7,7,7,7,7,7,7]
输出:1

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 2500
  • -104 <= nums[i] <= 104

 

进阶:

  • 你能将算法的时间复杂度降低到 O(n log(n)) 吗?

相关话题

相似题目