| English | 简体中文 |

剑指 Offer 57. 和为s的两个数字

题目描述

输入一个递增排序的数组和一个数字s,在数组中查找两个数,使得它们的和正好是s。如果有多对数字的和等于s,则输出任意一对即可。

 

示例 1:

输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[2,7] 或者 [7,2]

示例 2:

输入:nums = [10,26,30,31,47,60], target = 40
输出:[10,30] 或者 [30,10]

 

限制:

  • 1 <= nums.length <= 10^5
  • 1 <= nums[i] <= 10^6

相关话题

相似题目