| English | 简体中文 |

153. 寻找旋转排序数组中的最小值

题目描述

假设按照升序排序的数组在预先未知的某个点上进行了旋转。例如,数组 [0,1,2,4,5,6,7] 可能变为 [4,5,6,7,0,1,2]

请找出其中最小的元素。

 

示例 1:

输入:nums = [3,4,5,1,2]
输出:1

示例 2:

输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2]
输出:0

示例 3:

输入:nums = [1]
输出:1

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 5000
  • -5000 <= nums[i] <= 5000
  • nums 中的所有整数都是 唯一
  • nums 原来是一个升序排序的数组,但在预先未知的某个点上进行了旋转

相关话题

相似题目