| English | 简体中文 |

448. 找到所有数组中消失的数字

题目描述

给你一个含 n 个整数的数组 nums ,其中 nums[i] 在区间 [1, n] 内。请你找出所有在 [1, n] 范围内但没有出现在 nums 中的数字,并以数组的形式返回结果。

 

示例 1:

输入:nums = [4,3,2,7,8,2,3,1]
输出:[5,6]

示例 2:

输入:nums = [1,1]
输出:[2]

 

提示:

  • n == nums.length
  • 1 <= n <= 105
  • 1 <= nums[i] <= n

进阶:你能在不使用额外空间且时间复杂度为 O(n) 的情况下解决这个问题吗? 你可以假定返回的数组不算在额外空间内。

相关话题

相似题目