| English | 简体中文 |

2206. 将数组划分成相等数对

题目描述

给你一个整数数组 nums ,它包含 2 * n 个整数。

你需要将 nums 划分成 n 个数对,满足:

  • 每个元素 只属于一个 数对。
  • 同一数对中的元素 相等 。

如果可以将 nums 划分成 n 个数对,请你返回 true ,否则返回 false 。

 

示例 1:

输入:nums = [3,2,3,2,2,2]
输出:true
解释:
nums 中总共有 6 个元素,所以它们应该被划分成 6 / 2 = 3 个数对。
nums 可以划分成 (2, 2) ,(3, 3) 和 (2, 2) ,满足所有要求。

示例 2:

输入:nums = [1,2,3,4]
输出:false
解释:
无法将 nums 划分成 4 / 2 = 2 个数对且满足所有要求。

 

提示:

  • nums.length == 2 * n
  • 1 <= n <= 500
  • 1 <= nums[i] <= 500

相关话题

相似题目