| English | 简体中文 |

241. 为运算表达式设计优先级

题目描述

给你一个由数字和运算符组成的字符串 expression ,按不同优先级组合数字和运算符,计算并返回所有可能组合的结果。你可以 按任意顺序 返回答案。

 

示例 1:

输入:expression = "2-1-1"
输出:[0,2]
解释:
((2-1)-1) = 0 
(2-(1-1)) = 2

示例 2:

输入:expression = "2*3-4*5"
输出:[-34,-14,-10,-10,10]
解释:
(2*(3-(4*5))) = -34 
((2*3)-(4*5)) = -14 
((2*(3-4))*5) = -10 
(2*((3-4)*5)) = -10 
(((2*3)-4)*5) = 10

 

提示:

  • 1 <= expression.length <= 20
  • expression 由数字和算符 '+''-''*' 组成。
  • 输入表达式中的所有整数值在范围 [0, 99] 

相关话题

相似题目