| English | 简体中文 |

525. 连续数组

题目描述

给定一个二进制数组 nums , 找到含有相同数量的 01 的最长连续子数组,并返回该子数组的长度。

 

示例 1:

输入: nums = [0,1]
输出: 2
说明: [0, 1] 是具有相同数量 0 和 1 的最长连续子数组。

示例 2:

输入: nums = [0,1,0]
输出: 2
说明: [0, 1] (或 [1, 0]) 是具有相同数量0和1的最长连续子数组。

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 105
  • nums[i] 不是 0 就是 1

相关话题

相似题目