| English | 简体中文 |

220. 存在重复元素 III

题目描述

给你一个整数数组 nums 和两个整数 kt 。请你判断是否存在 两个不同下标 ij,使得 abs(nums[i] - nums[j]) <= t ,同时又满足 abs(i - j) <= k

如果存在则返回 true,不存在返回 false

 

示例 1:

输入:nums = [1,2,3,1], k = 3, t = 0
输出:true

示例 2:

输入:nums = [1,0,1,1], k = 1, t = 2
输出:true

示例 3:

输入:nums = [1,5,9,1,5,9], k = 2, t = 3
输出:false

 

提示:

  • 0 <= nums.length <= 2 * 104
  • -231 <= nums[i] <= 231 - 1
  • 0 <= k <= 104
  • 0 <= t <= 231 - 1

相关话题

相似题目