| English | 简体中文 |

537. 复数乘法

题目描述

复数 可以用字符串表示,遵循 "实部+虚部i" 的形式,并满足下述条件:

  • 实部 是一个整数,取值范围是 [-100, 100]
  • 虚部 也是一个整数,取值范围是 [-100, 100]
  • i2 == -1

给你两个字符串表示的复数 num1num2 ,请你遵循复数表示形式,返回表示它们乘积的字符串。

 

示例 1:

输入:num1 = "1+1i", num2 = "1+1i"
输出:"0+2i"
解释:(1 + i) * (1 + i) = 1 + i2 + 2 * i = 2i ,你需要将它转换为 0+2i 的形式。

示例 2:

输入:num1 = "1+-1i", num2 = "1+-1i"
输出:"0+-2i"
解释:(1 - i) * (1 - i) = 1 + i2 - 2 * i = -2i ,你需要将它转换为 0+-2i 的形式。 

 

提示:

  • num1num2 都是有效的复数表示。

相关话题

相似题目