| English | 简体中文 |

954. 二倍数对数组

题目描述

给定一个长度为偶数的整数数组 arr,只有对 arr 进行重组后可以满足 “对于每个 0 <= i < len(arr) / 2,都有 arr[2 * i + 1] = 2 * arr[2 * i]” 时,返回 true;否则,返回 false

 

示例 1:

输入:arr = [3,1,3,6]
输出:false

示例 2:

输入:arr = [2,1,2,6]
输出:false

示例 3:

输入:arr = [4,-2,2,-4]
输出:true
解释:可以用 [-2,-4] 和 [2,4] 这两组组成 [-2,-4,2,4] 或是 [2,4,-2,-4]

 

提示:

  • 0 <= arr.length <= 3 * 104
  • arr.length 是偶数
  • -105 <= arr[i] <= 105

相关话题

相似题目