| English | 简体中文 |

15. 三数之和

题目描述

给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

 

示例 1:

输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]

示例 2:

输入:nums = []
输出:[]

示例 3:

输入:nums = [0]
输出:[]

 

提示:

  • 0 <= nums.length <= 3000
  • -105 <= nums[i] <= 105

相关话题

相似题目